ALGEMENE VOORWAARDEN EASYDEALS


HOOFDSTUK ALGEMEEN

Definities

Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van EasyDeals die van tijd tot tijd worden gewijzigd.
Dashboard: het portal van EasyDeals waarop Opdrachtgever kan inloggen en waarmee hij toegang krijgt tot zijn gegevens en de afgenomen Diensten.
Dienst(en): de door EasyDeals aan Opdrachtgever te leveren dienst(en) zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst en omschreven in deze Algemene Voorwaarden.
EasyDeals: Easy B.V. kantoorhoudende te (5234 KA) ’s-Hertogenbosch aan de Larenweg 24 en gevestigd te ’s-Hertogenbosch.
Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met EasyDeals een overeenkomst wenst af te sluiten of is aangegaan.
Partijen: Opdrachtgever en EasyDeals gezamenlijk.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan EasyDeals de Dienst aan Opdrachtgever zal leveren.

Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, (rechts)handelingen, opdrachtverlening, Overeenkomsten en Diensten tussen Partijen, ook wanneer die niet mochten leiden tot – of niet verband staan met een Overeenkomst.

Tenzij nadrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen zijn de inkoopvoorwaarden en/of andere voorwaarden van Opdrachtgever uitgesloten.

Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

Een Overeenkomst komt tot stand door het ondertekenen van de Overeenkomst door beide Partijen dan wel langs elektronische weg door de ontvangst bij EasyDeals van de registratie van de Diensten door Opdrachtgever via de website van EasyDeals.

Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één jaar. De Overeenkomst wordt steeds automatisch stilzwijgend verlengd voor de periode van één jaar.

Opzegging van de Overeenkomst geschiedt per aangetekend schrijven dan wel langs elektronische weg door middel van het versturen van een bericht tegen het einde van de overeengekomen of verlengde looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 (drie) maanden, een en ander in afwijking van artikel 7:408 BW.

Beide Partijen zijn gerechtigd zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van WSPN wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. EasyDeals is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen vergoedingen dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van EasyDeals vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde softwareprogrammatuur van rechtswege.

Het recht om de Overeenkomst te ontbinden ontstaat pas op het moment dat de andere partij deugdelijk in gebreke is gesteld met een redelijke termijn om alsnog na te komen en de andere partij na voornoemde redelijke termijn toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen.

Prijzen en betaling

Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzet belasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst.

EasyDeals is gerechtigd om jaarlijks met ingang van 1 januari de prijzen aan te passen conform de gepubliceerde inflatiecorrectie. Voornoemde prijsaanpassing zal voor het eerst pas plaatsvinden aan het einde van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de Overeenkomst tot stand is gekomen. EasyDeals zal de prijsaanpassing vooraf schriftelijk aan Opdrachtgever bekend maken.

Betaling van de in de Overeenkomst vermelde verschuldigde vergoedingen vinden per kwartaal vooraf plaats. De eerste betaling vindt plaats door vooruitbetaling al dan niet door middel van iDEAL en de daarop volgende betalingen door middel van automatische incasso. In geval van geen of geen tijdige betaling is EasyDeals gerechtigd met onmiddellijke ingang de Dienst op te schorten dan wel te beëindigen zonder tot schade vergoeding gehouden te zijn.

In geval van niet of niet tijdige betaling van de verschuldigde vergoedingen door Opdrachtgever is Opdrachtgever onmiddellijk, zonder dat een ingebrekestelling is vereist wettelijke handelsvertragingsrente verschuldigd in de zin van artikel 6:119a BW. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, kan EasyDeals de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag inclusief wettelijke handelsvertragingsrente, tevens gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijk kosten worden vastgesteld op 15% van de overeengekomen prijs van de overeenkomst voor de periode van 1 (één) jaar, met een minimum van € 150,--.

In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSPN zijn de vorderingen van EasyDeals op Opdrachtgever en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens EasyDeals direct opeisbaar.

Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van openstaande facturen die het langst openstaan, ook indien Opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Vertrouwelijkheid en privacy

Partijen dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de Partijen als zodanig zijn aangeduid.

Voor zover de uitvoering van de Overeenkomst verwerking van persoonsgegevens door EasyDeals met zich meebrengt fungeert EasyDeals hierbij als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. In die hoedanigheid zal EasyDeals zich houden aan alle op haar rustende wettelijke verplichtingen. Door het aangaan van de Overeenkomst geeft Opdrachtgever aan EasyDeals opdracht om persoonsgegevens te verwerken. Andere verwerkingen zal EasyDeals alleen uitvoeren in opdracht van Opdrachtgever of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Rechten intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde softwareprogrammatuur, (templates van) websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij EasyDeals dan wel de derde van wie EasyDeals het recht heeft gekregen deze ter beschikking te stellen. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Opdrachtgever verstrekt gebruiksrecht is niet exclusief, niet overdraagbaar en niet sub-licentieerbaar.

Opdrachtgever staat er jegens EasyDeals voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan EasyDeals van apparatuur, softwareprogrammatuur, voorwebsites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden en andere materialen met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Opdrachtgever vrijwaart EasyDeals voor aanspraken van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden of materialen te verwijderen of te wijzigen.

EasyDeals behoudt het recht voor om gedurende de uitvoering van de Overeenkomst vergaarde kennis, ervaringen, ideeën en concepten te gebruiken voor andere doeleinden en voor andere EasyDeals voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt.

Aansprakelijkheid

EasyDeals aanvaardt een aansprakelijkheid voor zover en tot zover in dit artikel is bepaald. De totale cumulatieve aansprakelijkheid van EasyDeals is beperkt tot directe schade tot een bedrag gelijk aan uit hoofde van de Overeenkomst is verschuldigd voor een periode van 3 (drie) maanden exclusief BTW dan wel een bedrag van € 5.000,--, welk bedrag lager is.

Aansprakelijkheid van EasyDeals voor indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, schade door bedrijfsstagnatie, claims van derden, verminking of verlies van data, schade door gebruik van materialen, software of andere zaken van Opdrachtgever dan wel van derden en voorgeschreven door Opdrachtgever is te allen tijde uitgesloten.

Voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen komen te vervallen ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van EasyDeals.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij EasyDeals meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de schade.

De werking van artikel 7:404 BW is uitgesloten.

Overmacht

Geen van de Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Indien een overmachtsituatie langer dan 30 werkdagen duurt, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Overdracht

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het Partijen niet toegestaan rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen. Het is EasyDeals toegestaan rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande toestemming over te dragen aan een onderneming binnen de groep van EasyDeals dan wel een derde partij die de activa van EasyDeals overneemt.

Toepasselijk recht en geschillen

Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter bij de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch.


HOOFDSTUK DIENSTVERLENING

Uitvoering Diensten

EasyDeals zal zich naar beste kunnen inspannen de Dienst(en) met zorg uit te voeren. Alle Diensten van EasyDeals worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de Overeenkomst schriftelijk een resultaat is toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaalbaarheid is omschreven. Genoemde of overeengekomen termijnen zijn slechts indicatief en hebben geen fataal karakter.

Alle door EasyDeals bij de uitvoering van Diensten gebruikte apparatuur, programmatuur en zaken blijven eigendom of intellectuele eigendom van EasyDeals, ook indien Opdrachtgever voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan een vergoeding betaalt.

De doorlooptijd en het slagen van een opdracht is afhankelijk van verschillende factoren en omstandigheden, zoals de inspanning van Opdrachtgever, de kwaliteit van de gegevens en informatie die door Opdrachtgever wordt verstrekt en de medewerking van Opdrachtgever en relevante derden. Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen, verbindt EasyDeals zich dan ook niet aan een doorlooptijd van de opdracht. Overeengekomen termijnen en data zijn indicatief en hebben geen fataal karakter.

Indien EasyDeals Dienst(en) verricht op basis van door Opdrachtgever aan te leveren gegevens, dan zullen deze gegevens overeenkomstig de door EasyDeals voorgeschreven richtlijnen door Opdrachtgever worden voorbereid en aangeleverd. Opdrachtgever staat er jegens EasyDeals voor in dat de aangeleverde gegevens juist en volledig zijn.

Voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst toegangs- of identificatiecodes worden verstrekt dan behandelt Opdrachtgever deze vertrouwelijk en met zorg. EasyDeals is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten als gevolg van gebruik of misbruik van deze toegangs- of identificatiecodes.

Wijzigen Diensten

Gedurende de duur van de Overeenkomst is het voor Opdrachtgever te allen tijde mogelijk om de omvang van de Overeenkomst uit te breiden. Een uitbreiding treedt eerst pas in werking op het moment dat deze uitbereiding is geregistreerd via het Dashboard dan wel een Overeenkomst tot uitbreiding door beide Partijen is ondertekend en de vooruitbetaling voor de betreffende uitbreiding is voldaan. Een uitbreiding in de omvang van de Overeenkomst heeft geen invloed op de duur van de oorspronkelijke Overeenkomst en geldt voor de resterende duur van de oorspronkelijke Overeenkomst. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn onverminderd van kracht op iedere uitbreiding. Het terugbrengen van de omvang van de Overeenkomst is mogelijk tegen het einde van de (verlengde) duur van de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 (drie) maanden. In dat geval blijven de ter zake reeds betaalde vergoedingen verschuldigd en is EasyDeals niet gehouden tot restitutie van de reeds vooruit betaalde vergoeding.

Gebruiksrecht

EasyDeals verstrekt aan Opdrachtgever voor de duur van de Overeenkomst het niet overdraagbare, niet exclusieve een niet sublicentieerbare recht om de Dienst (waaronder begrepen de mini website) en bijbehorende documenten te gebruiken voor de doeleinden zoals vastgelegd in deze Overeenkomst.

Medewerking

Partijen erkennen dat het welslagen van de uitvoering van de Dienst(en) in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Voor het optimaal gebruik van de Dienst is onder andere vereist dat Opdrachtgever zelf de vergaarde e-mailadressen invoert.

Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door EasyDeals mogelijk te maken zal Opdrachtgever EasyDeals steeds tijdig alle door EasyDeals nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

Gebruik naam en logo

EasyDeals heeft het recht om in de publiciteit en pers mededelingen te doen over de Overeenkomst met Opdrachtgever. EasyDeals heeft het recht om na overleg de naam en het logo van Opdrachtgever te gebruiken als referentie.

Verder is het EasyDeals toegestaan om op de aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde mini website alsmede in de ten behoeve van Opdrachtgever ter beschikking gestelde nieuwsbrief haar naam en logo te vermelden.

Meerwerk

Onder meerwerk wordt begrepen werkzaamheden die niet zijn omschreven in de Overeenkomst. Ingeval sprake is van meerwerk dan zal EasyDeals Opdrachtgever hierover inlichten. Meerwerk wordt uitgevoerd op nacalculatiebasis tegen de alsdan geldende tarieven bij EasyDeals. EasyDeals zal niet eerder met meerwerk aanvangen dan na voorafgaande schriftelijke opdracht van Opdrachtgever.

Rapportages

EasyDeals zal maandelijks via het gebruikelijke kanaal (het Dashboard van EasyDeals) rapportages verstrekken ten aanzien van de resultaten van het systeem alsmede rapportages ten aanzien van de resultaten van de advertenties. Op schriftelijk verzoek worden voornoemde overzichten per e-mail aan Opdrachtgever toegestuurd.

Mini website

Ten aanzien van de mini website verstrekt EasyDeals aan Opdrachtgever een template, welke template in overleg met Opdrachtgever door EasyDeals zal worden ingevuld. Opdrachtgever zal de voor de opname of verwerking in de website benodigde gegevens tijdig en in een door EasyDeals te bepalen format aanleveren. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor het invullen van de template van de mini website.

EasyDeals is te allen tijde gerechtigd om de templates van de mini website aan te passen dan wel te wijzigen ten behoeve van de optimalisatie, gebruikersvriendelijkheid dan wel promotie van de mini website.

Het onderhoud, beheer en hosting van de mini website vindt via het Dashboard plaats.

Uitsluitend voor zover schriftelijk overeengekomen, zal EasyDeals tevens voor Opdrachtgever op diens kosten een domeinnaam aanvragen en registreren.

Inhoud mini website

Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de mini website. EasyDeals aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de op de mini website geplaatste inhoud en Opdrachtgever vrijwaart EasyDeals voor aanspraken ter zake. Voor zover bij EasyDeals melding wordt gemaakt dat de inhoud van de mini website (vermoedelijk) in strijd is met (intellectuele) eigendomsrechten van derden dan wel onrechtmatig is jegens een derden dan zal EasyDeals Opdrachtgever sommeren deze inhoud te verwijderen. Ingeval Opdrachtgever de betreffende inhoud niet binnen 2 (twee) weken na sommatie hiertoe heeft verwijderd, dan is EasyDeals gerechtigd om de betreffende inhoud zelf te verwijderen.

Gebruikersdocumentatie

Ten behoeve van het gebruik van de mini website en het Dashboard van EasyDeals zal EasyDeals aan Opdrachtgever op een door haar te bepalen wijze een Frequently Asked Questions document verstrekken. Tevens is het Dashboard een beschrijving van de stappen met betrekking tot de Diensten terug te vinden.

Helpdesk

Bij vragen of problemen kan Opdrachtgever contact opnemen met de helpdesk van EasyDeals. De helpdesk van EasyDeals is bereikbaar op werkdagen (maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de in Nederland erkende feestdagen) tussen 09.00 en 17.30 uur. De helpdesk kan zowel telefonisch via het telefoonnummer 0900 25 25 25 4 (25ct per minuut) als elektronisch via het e-mailadres info@easydeals.nl worden benaderd. Meldingen zullen zo spoedig mogelijk door EasyDeals worden opgepakt gedurende de hiervoor vermelde kantooruren en werkdagen.

Einde Overeenkomst

Bij het einde van de Overeenkomst zal EasyDeals op verzoek van Opdrachtgever zo spoedig mogelijk de voor de advertentie aangeleverde gegevens alsmede overige door Opdrachtgever aangeleverde gegevens en documenten van Opdrachtgever retourneren.

Download hier de volledige algemene voorwaarden.